Semalt, SEO gurallaryny ulanmagyň sebäbini düşündirýär HökmanyProfessional SEO gurallary web sahypalaryny seljermekde we optimizirlemekde eýýäm zerur bolup durýar. Soňky ýyllarda gözleg motory optimizasiýasy (SEO) has möhüm bolup başlady. Belli web sahypasyndaky ýokary hilli mazmun hem optimizasiýa bolmazdan ajaýyp netijelere ýetip bilmeýär. Häzirki gözleg motorynyň görkezmelerine takyk uýgunlaşdyrylan bolmaly.

Şonuň üçin bu ýagdaý SEO gurallarynyň ähmiýetini hasam artdyrdy. Şeýlelik bilen, ýaly birmeňzeş gurallara girmek SEO şahsy maglumat paneli Semaltyň size mugt hödürleýän kaşaňlygydyr.

Bu makalanyň üsti bilen SEO gurallarynyň ähmiýetini we esasanam DSD guralyny kabul etmekdäki artykmaçlygyňyzy belläris.

SEO gurallary näme üçin möhüm?

DSD guraly ýaly web sahypasynyň derňew gurallary bolmasa, açar sözler, web sahypasynyň traffigi, Google we Co ýaly gözleg motorlarynda reýting, şeýle hem arka baglanyşyk döretmek ýa-da maglumatlar toplumy ýaly möhüm maglumatlary seljermek kyn.

Iş ýüzünde hiç bir kompaniýa ýekeje gurala bil baglamaýar. Bu meseläni ýeňip geçmek we SEO üçin zerur zatlary üpjün etmek üçin Semalt size DSD guralyny hödürleýär. SEO-ny beýleki gurallara zerurlyk bolmazdan nädip ösdürip boljakdygy barada möhüm maglumatlary berýän bir gural.

Iň gowy SEO guraly näme?

SEO gurallary professional SEO we gözleg motory marketinginiň esasyny düzýär. Gözleg motory mahabaty (SEA) bilen bulaşdyrylmaly däldir.

Web sahypaňyzyň reýtingini seljermekden we mazmunyňyzy optimizirlemekden başga-da, size başga-da köp aýratynlyklary hödürleýär. Şeýlelik bilen, web sahypaňyzyň marketingi yzygiderli gowulaşýar.

Şeýle-de bolsa, web sahypaňyzyň SEO-ny kämilleşdirmek üçin ýekeje gural tapmak mümkin däl diýen ýaly. Bu kynçylygy ýeňip geçmek üçin SEO şahsy maglumat paneli gural döredildi. SEO hünärmenleriniň hemmesiniň arzuw edýän guraly: doly SEO guraly.

Mugt we tölegli SEO gurallary

Bu parametrleriň agramy, web sahypaňyzyň onlaýn barlagda gowy işleýändigini ýa-da iň aşaky orunda durýandygyny kesgitleýär. Şol sebäpli programma üpjünçiliginiň her bölegi diýen ýaly size dürli netijeleri görkezýär. Şeýle-de bolsa, bu ýalňyşlyklar däl. Häzirki algoritmler tarapyndan derňewde gutulgysyz üýtgemeler.

Şonuň üçin mazmunyňyzy optimizirlemek üçin DSD ýaly has gowy onlaýn SEO guralyny ulanmaly. DSD üçin käbir çeşmeler mugt; emma beýleki ýagdaýlarda programma üpjünçiligini ulanmak üçin her aý töleg tölemeli. Şeýle-de bolsa, programma arzan we gözleg motorlarynda mazmunyňyzy optimizirlemek üçin has amatlydyr. Şeýle hem, size zerur zatlaryň hemmesini ygtybarly görkezýär:
  • arka baglanyşyklaryň sany we hili;
  • URL-iňiz;
  • şeýle hem sosial ulgamlardaky baglanyşykdan gelýän goşmaça traffik.

DSD bilen, edaramyz müşderileriňizi ösdürmäge kömek edýär

Degişli SEO guralyny saýlanyňyzda we WordPress-i sazlanyňyzda birnäçe möhüm nokatlara üns bermeli. Aslynda, sahypaňyzy dublikat mazmun bilen islendik wagt baglanyşdyrmak mümkin bolmaz. Bular başga bir sahypada eýýäm söz sözleri ulanylan tekst parçalary.

Marketingde köplenç bäsdeşleriň bir mowzuk açandygyndan gaça durup bolmaz. Şeýle-de bolsa, göçürilen bölekler bolan ýagdaýynda gözleg netijelerine ýerleşdireniňiz üçin diňe negatiw netijelerden we SEO jezasyndan gorkmaly bolarsyňyz. Şonuň üçin her bir ýazgy hünär programmasy bilen barlanmalydyr.

Umumy ýalňyşlyklardan gaça duruň we mazmunyň doly mümkinçiliklerinden peýdalanyň. DSD, häzirki zaman açar söz gözleg guraly hökmünde size laýyk açar söz gözlemegi aňsatlaşdyrýar. Şeýle hem size başga-da köp artykmaçlyklary hödürleýär.

Ulanylanda, diňe gözleg motory operatorynyň eýýäm bar bolan maglumatlary öz içine alýandygyny göz öňünde tutmaly.

Açar söz guraly hökmünde edip bilersiňiz mugt gural hökmünde DSD ulanyň we potensial müşderileriňiziň girjek gözleg sözlerini giriziň. Başga bir tarapdan, ony başga maksatlar üçin ulanyp bilersiňiz.

Gözleg gurallary hem göni DSD guralyna birleşdirildi. Aslynda, olar elmydama peýdaly, sebäbi maglumatlaryňyzy we mediýaňyzy dikeltmek üçin ulanyp bilersiňiz. Elmydama maglumatlaryňyzyň ätiýaçlyk nusgasy bolmaly.

Iş ýüzünde DSD-iň peýdalary

Marketing maslahatymyz, DSD guralyny örän netijeli ulanmaga kömek eder. Web sahypasyny optimizirlände, açar sözüň mümkin boldugyça ýygy-ýygydan girizilmegi möhüm däl. Söz sanamak ýa-da açar söz dykyzlygy ýaly käbir ölçegleri aňsatlyk bilen kesgitläp bilersiňiz.

Şeýle-de bolsa, web baglanyşyklary ýa-da sahypanyň tizligi ýaly aýratynlyklary kabul edýän beýleki kararlar hem göz öňünde tutulýar. Şonuň üçin SEO Şahsy Dolandyryş paneli diňe sahypaňyzyň gurluşyny optimizirlemäge kömek etmeýär. Şeýle hem, tehniki taýdan gowulaşmak üçin aýrylmaz esas döredýär. Mysal üçin, DSD web sahypasynyň işleýşini seljermek üçin örän peýdalydyr.

Şeýle hem, geljekki ýazgylar, gollanmalar ýa-da makalalar üçin täze mowzuklar almak üçin ulanyp bilersiňiz. Bu guralyň kömegi bilen, aýlyk täsirleri we häzirki bäsleşigi gaty gysga wagtda görüp bilersiňiz. Şeýle hem islendik açar sözüň ýerleşdirilmegi.

Mundan başga-da, DSD bäsdeşleriňiziň belli bir möhlet üçin mazmunyny optimallaşdyrandygyny ýa-da ýokdugyny barlamaga kömek edýär. Netijede, häzirki zaman programma size köp pul, wagt we güýji tygşytlaýar. Şol bir wagtyň özünde, SEO marketinginde iň amatly netijeleri kepillendirýär. Soňra bu guraldan alnan bilimleri bellikde ulanyp bilersiňiz.

SEO gurallarynyň esasy aýratynlyklary

Näbelli programma üpjünçiliginiň çözgütlerine dogry baha bermek esasanam täze başlanlar üçin köplenç aňsat däl. Tölegli programma indiki taslamaňyz üçin elmydama iň gowusy däl. Mugt guralyň funksiýalarynyň diapazony köplenç ýeterlikdir. Bu ugurda DSD guralynyň size hödürleýän zady:

Giňişleýin gözegçilik

Döwrebap gural hökmünde DSD size möhüm maglumatlary yzygiderli görkezýär. Galyberse-de, reýtinge täsir edýän iň möhüm faktorlara hemişe üns bermegiň manysy bar. Sahypaňyzy optimizirlemek isleseňiz, baglanyşykly açar sözlerden garaşylýan traffik barada jikme-jik maglumat gerek.

Köp kompaniýalar gözleg motory optimizasiýasynda diňe bir ýokary ýygylykly açar söze ünsi jemleýärler. Şeýle-de bolsa, seýrek ulanylýan gözleg sözleri üçin ýokary derejeler optimizasiýa kömek edýär. Şol sebäpli DSD guraly diňe bir sosial ulgam neşirleriňize aýratyn girmegiňizi görkezmeýär, eýsem gözleg hitlerini hem görkezýär.

Mugt derňewler köplenç reýtingi gysgaça surat hökmünde görkezýär. Diňe baglanyşygyňyzyň häzirki ýagdaýyny görýärsiňiz. Emma iş ýüzünde gözleg netijelerine ýerleşdirmek gaty kyn däl. Munuň tersine, her pursatda diýen ýaly üýtgeýär. Şonuň üçin wagtyň geçmegi bilen reýtingiňiziň ewolýusiýasyny görkezmek bilen gowy programmany tanap bilersiňiz. Şeýlelik bilen, diagrammalardan gözleg motory optimizasiýasynyň gönüden-göni peýdasyny alarsyňyz. Şeýle hem, goşa sahypalaryňyzyň ýa-da sosial ulgamlaryňyzyň birinde dublikat mazmun çap edilenden soň derrew görüp bilersiňiz.

Sahypadaky optimizasiýa aýratynlyklary

Professional programma üpjünçiligi çözgütleri, häzirki standartlara laýyklykda web sahypaňyzy optimizirlemäge kömek edýär. Internet marketing strategiýaňyzyň peýdasy bar. Möhüm açar söz tekstleriňizde köplenç ýeterlikmi? Aýry-aýry bölekler mazmuny köpeldýärmi? Bu, esasanam makalanyň ilkinji abzaslarynda bolýar. Socialagny, sosial ulgamlarda neşir edilmegini öňe sürmek üçin edil şol bir söz saýlanylan bolsa.

Ösen modullar tehniki ýalňyşlyklary hem düşündirýärler. Olary köplenç gaty gysga wagtyň içinde düzedýärsiňiz. Iň esasy zat, multimediýa faýllarynyň ýerine ýetirilmegini öz içine alýar. Mundan başga-da, zeper ýeten içerki baglanyşyk gözleg netijelerinde ýerleşişiňize zyýan berip biler. Fokus açar sözlerinden başga-da, göni sahypaňyza başga-da köp taraplara täsir edip bilersiňiz.

Yzky baglanyşyk modullary

Ahyrynda, programmalaryň arka baglanyşyk modullaryny gaty üns bilen barlaň. Bu möhüm komponentler web sahypaňyz we beýleki sahypalaryň arasyndaky baglanyşyk üçin tor gözleýär. Dünýädäki köp telekeçiler ýeterlik daşarky baglanyşyklarynyň bardygyny duýýarlar.

Galyberse-de, mugt gurallar elmydama URL-ä 1000-den gowrak baglanyşyk görkezýär. Muňa garamazdan, baglanyşyklaryň mutlak sany gözleg motoryna baha bermekde diňe ikinji derejeli rol oýnaýar. Arka baglanyşyklaryň dürlüligi we hili aýgytly.

Şonuň üçin DSD möhüm taraplary biri-birinden tapawutlandyrmak üçin iň oňat programma üpjünçiligi çözgüdi: backhli baglanyşyklar sosial media ýazgylaryndan (meselem, Facebook ýazgysy ýa-da hastaglary) aýrymy? Ora-da senagata mahsus söwda magazinesurnallary, bloglar we müşderilermi? Sebäbi olar web sahypaňyz üçin has möhümdir. Şeýlelik bilen, onlaýn marketing strategiýaňyzyň SEO kampaniýasynda size has köp kömek eder. Bu, sahypadan daşary optimizasiýanyň ýagdaýy barada has gowy jümlelere mümkinçilik berýär.

Netije

Bu makalanyň üsti bilen SEO gurallarynyň ähmiýetini we näme üçin olary düýbünden ulanmalydygyňyzy jikme-jik düşündirdik. Mundan başga-da, size şol bir kategoriýanyň gurallaryndan has gowy hyzmatlar hödürleýän ähliumumy gural bolan DSD guralynyň doly mümkinçiligini düşündirmek üçin alada etdik.

Aslynda, hatda SEO hyzmatynyň satyjysy bolmagy göz öňünde tutup bilersiňiz Semalt satyjy programmasy.

Bu barada has giňişleýin maglumat üçin göz öňünde tutup bilersiňiz bilen göni habarlaşýar. Şeýle hem edip bilersiňiz Blogymyza giriň mugt SEO maslahatlary üçin.

mass gmail